Our Team

Our Teachers

Sonali M. Bagade
M.Sc. B.Ed.

Diptee H. Balsaraph
M.A. B.Ed.

Kasturi S. Madhale
M.A. B.Ed.

Swatika M. Madane

Shankar C. Adsul

Ganesh H. Ahire

Sangita S. Gulumkar

Nirmala S. Nimbalkar

Sharda N. Shete

Ashwini B. Taware

Jyoti D. Sutar

Dipali K. Gujar

Suvarna R. Khairnar

Aarati S. Patil

Gauri S. Gadre

Suchita T. Kale

Kanchan A. Raut

Manjiri K. Gholap


Honorary Teachers

Medha Sahastrabudhhe

Shaila Brahme

Aslekar

Kashid Chandrashekhar


Hostel Staff

Vijaya Pradhan
Rector